Traffic magazine cover

Traffic Magazine design by Thomas Porostocky, of The TOM Agency.